Środa, 27 stycznia 2021 r.
Organizacja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność Pracowników Poczty Polskiej
 
Organizacje
Podzakładowe


Humor dnia

Aktualności

Autor: Intranet.poczta-polska.pl   Data: 2020-10-20
Program Dobrowolnych Odejść - Informacja z Intranetu
15 października br., w związku z redukcją zatrudnienia w 2020 roku, Zarząd Poczty Polskiej S.A. podjął Uchwałę (Nr 207/2020) w sprawie wprowadzenia Regulaminu Programu Dobrowolnych Odejść w Poczcie Polskiej S.A. Poniżej odpowiadamy na najważniejsze pytania dotyczące PDO.

Kto jest uprawniony do skorzystania z PDO?

Osobą uprawnioną do skorzystania z PDO jest osoba zaliczona do grupy zawodowej zarządzanie, wsparcie sprzedaży, wsparcie operacji eksploatacyjnych, wsparcie funkcjonalne lub osoba zatrudniona w Spółce, bez względu na grupę zawodową, posiadająca inne, poza związanym z zatrudnieniem w Spółce, źródło utrzymania.

W obu powyższych przypadkach, z Programu mogą skorzystać osoby zatrudniona w Spółce w dniu wejścia w życie PDO na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, z wyłączeniem osób, które do dnia wejścia w życie Regulaminu PDO, złożyły wniosek o rozwiązanie umowy o pracę w związku z przejściem na emeryturę oraz osób zatrudnionych na stanowisku Dyrektora albo Zastępcy Dyrektora.

W jakim terminie i gdzie i można złożyć wniosek o przystąpienie do PDO?

Wnioski o przystąpienie do Programu można składać od 1 listopada do 30 listopada 2020 r. W przypadku wniosków przesyłanych tradycyjną pocztą, za dzień złożenia wniosku uznawana jest data stempla pocztowego.

Wniosek o przystąpienie do PDO należy złożyć w właściwej komórce ds. obsługi kadrowej Pionu Kapitału Ludzkiego ( komórka właściwa dla miejsca świadczenia pracy).

Jakie zgody trzeba uzyskać, aby przystąpić do PDO?

Z programu PDO może skorzystać uprawniony pracownik, który złoży wniosek oraz uzyska zgodę na rozwiązanie umowy od Dyrektora Zarządzającego PKL, bądź Dyrektora RPKL, po uprzednim zaopiniowaniu przez bezpośredniego przełożonego pracownika i Dyrektora struktury/jednostki.

Jaki wpływ na decyzję Dyrektora Zarządzającego PKL/ Dyrektora RPKL ma opinia bezpośredniego przełożonego pracownika składającego wniosek o przystąpienie do PDO?

Dyrektor Zarządzający Pionem Kapitału Ludzkiego/ Dyrektor RPKL podejmując decyzję o akceptacji wniosku pracownika, kieruje się opinią bezpośredniego przełożonego pracownika oraz opinią dyrektora struktury/jednostki organizacyjnej. Podjęcie decyzji innej niż wydana przez osoby reprezentujące struktury/ jednostki poprzedzają uzgodnienia osób podejmujących decyzję na wszystkich szczeblach.

Podjęcie decyzji pozytywnej dla Pracownika przez Dyrektora Zarządzającego Pionem Kapitału Ludzkiego/ Dyrektora RPKL nie zwalnia Dyrektora struktury/jednostki z obowiązku zmniejszenia etatyzacji w związku z odejściem Pracownika w ramach PDO.

Jaki będzie klucz podejmowania decyzji o zgodzie na udział w PDO albo odrzuceniu wniosku?

Przy podejmowaniu decyzji o wyrażeniu zgody na odejście pracownika w ramach PDO będą brane pod uwagę przede wszystkim:

- stan zatrudnienia w jednostce lub komórce organizacyjnej,
- założenia w zakresie poziomu zatrudnienia przyjęte na rok 2020,
- możliwość realizacji zadań nałożonych na daną strukturę/jednostkę/komórkę organizacyjną, bez udziału pracownika ubiegającego się o przystępnie do PDO,
- kwalifikacje i umiejętności pracownika oraz wpływ uprawnionego Pracownika na realizację celów struktury/jednostki/komórki organizacyjnej,
- uzasadnienie biznesowe Spółki.

Czy osoba, która nie uzyskała zgody na rozwiązanie umowy w ramach PDO może się odwołać od takiej decyzji?

Uprawniony Pracownik, który nie uzyskał zgody na uczestnictwo w PDO, ma prawo wniesienia do Dyrektora Zarządzającego Pionem Kapitału Ludzkiego, za pośrednictwem Regionu Pionu Kapitału Ludzkiego, w terminie 14 dni kalendarzowych od otrzymania informacji o decyzji odmownej, wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Decyzja Dyrektora Zarządzającego Pionem Kapitału Ludzkiego podjęta wskutek ponownego rozpatrzenia sprawy jest ostateczna i nie wymaga uzasadnienia.

Czy Pracownik, który złożył wniosek o rozwiązanie umowy o pracę przed wejściem w życie PDO może skorzystać z PDO?

Nie. Zgodnie z definicją osoby uprawnionej wskazanej w Regulaminie PDO, z grona osób uprawnionych do skorzystania z PDO wyłączono osoby, które do dnia wejścia w życie niniejszego Regulaminu, złożyły wniosek o rozwiązanie umowy o pracę w związku z przejściem na emeryturę.

Czy osoby z uprawnieniami do emerytury lub tuż przed emeryturą mogą odejść w ramach PDO?

Zgodnie z zapisami Regulaminu Programu Dobrowolnych Odejść, ta grupa pracowników może przystąpić do Programu.

Jak będzie wysokość odprawy dla pracownika odchodzącego z firmy w ramach PDO?

Wysokość odprawy oraz Dobrowolnego Odszkodowania wypłacanego przez Spółkę uzależniona jest od stażu pracy w Poczcie Polskiej.

Osoby, z którymi umowy o pracę zostaną rozwiązane do 30 listopada, bądź 31 grudnia otrzymają Dobrowolne Odszkodowanie powiększone o kwotę odpowiednio trzymiesięcznego, bądź jednomiesięcznego wynagrodzenia.

Osoby, które zdecydują się na rozwiązanie umowy w terminie szybszym niż wynika to z jego okresu wypowiedzenia otrzymają dodatkowe odszkodowanie uzależnione od stażu pracy.

Jakie są kryteria przyznawania odprawy i Dobrowolnego Odszkodowania?

W związku z zawarciem porozumienia w sprawie rozwiązania umowy o pracę, w ramach PDO uprawniony Pracownik otrzyma odprawę, Dobrowolne Odszkodowanie i opcjonalnie dodatkowe odszkodowanie w związku z rozwiązaniem umowy o pracę w terminie szybszym niż wynikającym z okresu wypowiedzenia.

Odprawa należna na podstawie Ustawy, uzależniona jest od stażu pracy w PP i wynosi:

- jednomiesięczne wynagrodzenie - jeżeli Uprawniony Pracownik był zatrudniony w Spółce krócej niż 2 lata,
- dwumiesięczne wynagrodzenie - jeżeli Uprawniony Pracownik był zatrudniony w Spółce od 2 do 8 lat,
- trzymiesięczne wynagrodzenie - jeżeli Uprawniony Pracownik był zatrudniony w Spółce ponad 8 lat.

Dobrowolne Odszkodowanie, również uzależnione od stażu pracy, wynosi:

- trzymiesięczne wynagrodzenie, jeżeli stosunek pracy z Uprawnionym Pracownikiem ulegnie rozwiązaniu w terminie do dnia 30 listopada 2020 roku;
- jednomiesięczne wynagrodzenie, jeżeli stosunek pracy z Uprawnionym Pracownikiem ulegnie rozwiązaniu w terminie do dnia 31 grudnia 2020 roku.

Pracownik, który rozwiąże umowę o pracę w terminie szybszym niż wynikającym z okresu wypowiedzenia otrzyma dodatkowe odszkodowanie liczone jak odszkodowanie za skrócony okres wypowiedzenia.

W praktyce oznacza to, że osoba, która pracuje w Spółce ponad 8 lat a tym samych ma uprawnienia do 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia a zdecyduje się do rozwiązania umowy o pracę z dniem 30 listopada 2020 roku otrzyma odprawy i odszkodowania w następujących wysokościach:

- Odprawa należna na podstawie Ustawy - w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia,
- Dobrowolne Odszkodowanie - w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia,
- Dodatkowe odszkodowanie - w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia.

Łącznie odprawa i odszkodowania stanowią 9-krotność wynagrodzenia.

Jeśli osoba, o której mowa powyżej zdecyduje się rozwiązać umowę z dniem 28 lutego 2021 roku odprawy i odszkodowania w następujących wysokościach:

- Odprawa należna na podstawie Ustawy - w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia

- Prawo do Dobrowolnego odszkodowania i dodatkowego odszkodowania nie przysługuje.

Z czego wynikają takie a nie inne warunki finansowe PDO?

Warunki Programu Dobrowolnych Odejść zbliżone są do warunków poprzedniej edycji PDO i uwzględniają bieżące możliwości ekonomiczne Pracodawcy.

W jaki sposób ustalany jest termin rozwiązania umowy o pracę?

Termin rozwiązania umowy o pracę z Uprawnionym Pracownikiem, zakwalifikowanym do PDO, ustala się indywidualnie, z uwzględnieniem przysługującego mu okresu wypowiedzenia, po rozpatrzeniu jego propozycji oraz z uwzględnieniem potrzeb Spółki.

W uzasadnionych przypadkach rozwiązanie umowy o pracę może nastąpić w terminie późniejszym niż wynikający z okresu wypowiedzenia przysługującego Pracownikowi, nie później jednak niż z dniem 28 lutego 2021 roku.

Czy osoba, która przystąpi do PDO będzie miała prawo do odprawy emerytalnej?

Przystąpienie do PDO nie wyklucza otrzymania odprawy emerytalnej na warunkach wynikających z Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. Należy jednak pamiętać, że aby zachować prawo do odprawy emerytalnej rozwiązanie umowy o pracę w związku z przejściem na emeryturę musi nastąpić do 31 grudnia 2020 roku, bowiem zgodnie z Art. 32 ZUZP zapisy dotyczące prawa Pracowników do nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych obowiązują do 31 grudnia 2020 roku.

Podstawą do uruchomienia wypłaty odprawy emerytalnej jest dostarczenie do pracodawcy decyzji z ZUS o przyznaniu emerytury. Nawet jeśli decyzja o przyznaniu emerytury zostanie dostarczona po 31 grudnia 2020 roku, ale stosunek pracy rozwiązał się przed tą datą, odprawa zostanie wypłacona.

Czy pracownikowi, który w 2020 roku nabędzie prawo do nagrody jubileuszowej, a skorzysta z PDO, zostanie ona wypłacona bez względu na termin rozwiązania umowy o pracę?

Uprawnionemu Pracownikowi, który w 2020 roku nabyłby prawo do nagrody jubileuszowej w terminie późniejszym niż termin rozwiązania umowy w związku ze skorzystaniem z PDO w 2020 roku, nagroda jubileuszowa zostanie wypłacona. Wypłata nagrody jubileuszowej nastąpi w terminie określonym w § 70 Regulaminu pracy.

Czy osoby, które odejdą w ramach PDO, będą miały umorzone pożyczki mieszkaniowe i inne zobowiązania wobec pracodawcy (np. koszty podnoszenia kwalifikacji zawodowych)?

Zgodnie z zapisami § 25 Regulaminu korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Poczcie Polskiej S.A., pracownikowi, który rozwiąże stosunek pracy w związku w wyniku skorzystania z PDO pożyczka nie zostanie umorzona.

Zgodnie z zapisami Regulaminu V Edycji PDO, zobowiązania uprawnionego pracownika z tytułu pokrycia kosztów podwyższania kwalifikacji zawodowych, wynikające z umowy zawartej ze Spółką, ulegają umorzeniu z dniem rozwiązania umowy o pracę.

Jaki zapis pojawi się na świadectwie pracy po rozwiązaniu umowy w ramach PDO?

Na świadectwie pracy pojawi się informacja o rozwiązaniu umowy o pracę na zasadzie porozumienia stron, z przyczyn leżących po stronie pracodawcy.

Czy w przypadku rozwiązaniu umowy o pracę w związku z przystąpieniem do PDO i decyzji o ponownym zatrudnieniu w Spółce Pracownik będzie zobowiązany do zwrotu otrzymanych odpraw i odszkodowań?

Zgodnie z Regulaminem (§ 8 Regulaminu) Pracownik jest zobowiązany do zwrotu pełnego Dobrowolnego Odszkodowania.

Czy w miejsce pracownika, który odszedł w ramach PDO, można rekrutować nowych pracowników (jeśli nie ma przekroczeń etatowych) albo zwiększać wymiar godzin pracy osobom, które nie pracowały na pełny etat?

Na miejsce pracownika, który skorzystał z PDO i rozwiązał umowę o pracę, można zatrudnić innego pracownika Poczty (rekrutacja wewnętrzna) lub alokować innego pracownika zatrudnionego w danej strukturze/ jednostce. Oba ww. działania można prowadzić tylko w ramach planu zatrudniania struktury/jednostki na rok 2020. Odejście Pracownika w ramach PDO musi znaleźć odzwierciedlenie w etatyzacji danej struktury Spółki, z której Pracownik odszedł.

Nie można natomiast zredukować wyłącznie wakatu, który nie był wykorzystywany. Wakat taki traktowany jest jako naturalna oszczędność w Spółce.

Czy przewiduje się wydłużenie terminu na składanie wniosków o przystąpienie do PDO?

Na chwilę obecną nie przewiduje się wydłużenia terminu, jednak Pracodawca zastrzegł sobie takie prawo w Regulaminie (§ 9 Regulaminu).

Jaki scenariusz jest zakładany, jeśli będzie małe zainteresowanie PDO?

Po podsumowaniu wyników PDO, zostanie podjęta decyzja o skorzystaniu przez Spółkę z alternatywnej formy zmniejszenia zatrudnienia.

Regulamin PDO do pobrania - tutaj

Sonda

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /sonda/sonda.php on line 106Tygodnik
Solidarność

 
Webmaster: Sławek  ®2007