Czwartek, 21 czerwca 2018 r.
Organizacja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność Pracowników Poczty Polskiej
 
Organizacje
Podzakładowe


Humor dnia

Aktualności

Autor: Bogumił Nowicki    Data: 2009-10-15
Pismo do Ministra Skarbu
Poniżej publikujemy treść pisma, jakie zostało skierowane do Ministra Skarbu Aleksandra Grada w dniu 12 października b.r. Przyczyn jego napisania wieloletnim Pocztowcom nie trzeba wyjaśniać. Warto jedynie nadmienić, że nie oczekujemy żadnych przywilejów, a jedynie równego traktowania.

Pan Aleksander Grad
Minister Skarbu Państwa
W związku z rozpoczęciem procesu konsultacji społecznych nad projektem ustawy o zasadach nadzoru właścicielskiego Skarbu Państwa chcemy zwrócić uwagę na sprawę niezwykle istotną dla wielu tysięcy pracowników p.p.u.p. Poczta Polska. Podstawą naszego wystąpienia jest prawdopodobieństwo naruszenia konstytucyjnej zasady równości. Artykuł 32. Konstytucji RP nakazuje władzom publicznym równe traktowanie wszystkich obywateli i zakazuje dyskryminacji w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. W przypadku naszych pracowników może stać się inaczej.
W roku 1992 nastąpił podział państwowej jednostki organizacyjnej „Polska Poczta Telegraf i Telefon”. Powstały dwa nowe podmioty: jednoosobowa spółka Skarbu Państwa Telekomunikacja Polska S.A. oraz Państwowe Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej „Poczta Polska”. W roku 1999 dokonano prywatyzacji Telekomunikacji Polskiej S.A. Pracownikom zatrudnionych w p.p.u.p. „Poczta Polska” przysługiwało prawo do nieodpłatnego nabycia akcji prywatyzowanej spółki (TPSA), ale do okresu zatrudnienia pracownikom tym zaliczono wyłącznie okres do daty podziału p.j.o. „Polska Poczta Telegraf i Telefon”, czyli do 1992 r., a nie do faktycznej daty prywatyzacji Telekomunikacji Polskiej S.A. Było to już wtedy odmienne potraktowanie pracowników, ponieważ zatrudnieni w TPSA otrzymali akcje za pełen okres – do momentu prywatyzac ji.
Minister Infrastruktury podpisał akt komercjalizacji Poczty Polskiej. W dniu wpisu spółki do rejestru tylko niektórzy pracownicy nabędą prawo do akcji Poczty Polskiej S.A. Niestety, pomimo wcześniejszych interwencji nie zmieniono zapisów ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji, która w art. 38 ust. 5 zakłada, że prawo do nieodpłatnego nabycia akcji może być wykorzystane przez uprawnionych pracowników tylko w jednej spółce. Powoduje to, że wielu wieloletnich pracowników Poczty Polskiej czuje się obecnie podwójnie oszukanych – nie otrzymali akcji TPSA za okres 1992-1999 i nie mają prawa do ich otrzymania za pracę w Poczcie Polskiej od roku 1992.
Rzeczywiste sytuacje pracowników są kuriozalne zdarzają się przypadki, że zatrudnieni w przeddzień podziału PPTiT pracownicy otrzymali po kilkanaście akcji TPSA, a obecnie, za 17 letni okres pracy w Poczcie Polskiej, nie nabędą prawa do otrzymania walorów nowej spółki z powodu zapisu art. 38 ustawy komercjalizacyjnej. Dlatego zwracamy się do Pana Ministra o wszczęcie inicjatywy legislacyjnej zmierzającej do likwidacji tej niezwykle niekorzystną dla dużej grupy obywateli luki prawnej poprzez dokonanie zmiany w ustawie szczególnej, jaką jest ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji p.p.u.p. Poczta Polska, lub w ustawie o zasadach nadzoru właścicielskiego, która jest aktualnie przygotowywana. Konieczne jest zagwarantowanie pracownikom państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej „Poczta Polska”, którzy nabyli nieodpłatnie akcje Telekomunikacji Polskiej S.A. do 1992 r., prawa do nieodpłatnego nabycia akcji w sytuacji prywatyzacji Poczty Polskiej S.A. za okres od 1992 r. do momentu prywatyzacji. Nic bowiem nie uzasadnia różnego traktowania osób zatrudnionych w Poczcie Polskiej np. po roku 1992, którzy nabędą prawo do akcji P.P. S.A., oraz osób którzy skorzystali z prawa nabycia akcji T.P. S.A. Jedni i drudzy przez ostatnie 17 lat wypracowywali majątek odzwierciedlony w wartości akcji Poczty Polskiej S.A.

Mając na uwadze powyższe proponujemy np. następującą konstrukcję przepisów ustawy o zasadach nadzoru właścicielskiego Skarbu Państwa:

W art. 57 ust. 4 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy z zastrzeżeniem ust. 4a”.
W art. 57 dodaje się nowy ust. 4a w brzmieniu:
„Art. 57. 4a. Pracownikom państwowej jednostki organizacyjnej Polska Poczta Telegraf i Telefon”, którzy w wyniku przekształcenia tej jednostki w państwowe przedsiębiorstwo użyteczności publicznej „Poczta Polska” i Telekomunikację Polską S.A. przeszli do pracy w państwowym przedsiębiorstwie użyteczności publicznej „Poczta Polska”, a następnie skorzystali z prawa do nieodpłatnego nabycia akcji Telekomunikacji Polskiej S.A. przysługuje prawo do nieodpłatnego nabycia akcji Poczty Polskiej S.A., z tym, że do okresu zatrudnienia, wlicza się wyłącznie łączny okres zatrudnienia w państwowym przedsiębiorstwie użyteczności publicznej „Poczta Polska” i w Poczcie Polskiej S.A. po 31 grudnia 1991 roku. Pracownik przed nabyciem akcji składa oświadczenie, że skorzystał z prawa do nieodpłatnego nabycia akcji Telekomunikacji Polskiej S.A.”.

Bogumił Nowicki
Przewodniczący OM NSZZ "Solidarność"
Pracowników Poczty Polskiej
Sonda
Czy w Twoim miejscu pracy (czytaj: Poczta Polska SA) stosowany jest wobec Ciebie mobbing ze strony przełożonych? 
Webmaster: Sławek  ®2007