Środa, 22 maja 2024 r.
Organizacja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność Pracowników Poczty Polskiej
 
Organizacje
Podzakładowe


Humor dnia

Aktualności

Autor: Bogumił Nowicki   Data: 2007-06-08
Informacja o Prezydium KZ i spotkaniu z Dyrektorem Generalnym 05.06.2007 w sprawie sporu zbiorowego
-Prezydium zaakceptowało wspólne, z innymi związkami zawodowymi z PP, wystąpienie do organów Sejmu RP w sprawie projektów ustaw dotyczących Poczty Polskiej. Stanowisko to, udostępnione w intranecie, zostanie przekazane w wersji podpisanej do wykorzystania wszystkim naszym Komisjom.

-Został przyjęty termin spotkania Komisji Zakładowej (28. 06. 2007), spotkanie odbędzie się w sali konferencyjnej na Pl. Małachowskiego 2, dokładna informacja będzie zawarta w zaproszeniach.


-Spotkanie z Dyrektorem Generalnym i jego współpracownikami rozpoczęło się od dyskusji nad sporem zbiorowym, strony ustaliły 25. 05. że spotkanie to odbędzie się na razie bez udziału mediatorów
Dyrektor M. Wnuk stwierdził, że głównymi beneficjentami podwyżki płac uruchomionej zarządzeniem nr 23 Dyrektora Generalnego byli najniżej zarabiający, lokalne podwyżki zostały wykonanie zgodnie z wytycznymi, a nieprawidłowości wystąpiły sporadycznie. Podsumowanie wykonania podwyżki zostanie nam przedstawione niezwłocznie po zebraniu danych (naszym zdaniem analiza nieprawidłowości jest możliwa do wykonania natychmiast). Dyrektor nadmienił ponadto, że mimo przyjętego trybu podwyżki - decyzja Dyrektora Generalnego, a nie negocjacje z partnerami społecznym, dochodziło „z rozpędu” do podpisywania lokalnych ustaleń.
Dyrektor Generalny na nasz wniosek o natychmiastowe wznowienie rozmów w ramach sporu zbiorowego, oświadczył, że będzie to możliwe dopiero po zebraniu niezbędnej wiedzy o wynikach Przedsiębiorstwa w pierwszym półroczu. W dyskusji podkreśliliśmy, że już wcześniejsza ocena możliwości Poczty Polskiej była przez pracodawcę zaniżona, prowadzony przez nas spór zaowocował, co prawda, wypłatą dodatkowych środków, ale w sumie były to środki zbyt małe, aby przeprowadzić racjonalną podwyżkę. Konsekwencją braku zdecydowanych działań jest utrzymujące się niezadowolenie pracowników PP. Podkreśliliśmy także wpływ na nastroje pocztowców informacji o wysokości podwyżek płac uzyskiwanych w innych przedsiębiorstwach.
Wobec naszego zdecydowanego dążenia do skonkretyzowania daty Dyrektor Polakowski i Dyrektor Wnuk nie definiując dokładnie terminu potwierdzili wznowienie rozmów płacowych przed końcem czerwca, zatem na spotkaniu Komisji Zakładowej będziemy już mieli świadomość prawdziwej woli Pracodawcy. Wystąpiliśmy również o przedstawienie ze strony Pracodawcy wykonania punktów uzgodnionych w trakcie sporu jako zbieżne, przypominamy, że następnie deklarację ich wykonania DG złożył, podpisując porozumienie bez „Solidarności”.


-Bieżące sprawy zasygnalizowane przez Zespół Negocjacyjny DG na spotkaniu 25. 05. były omawiane przez współpracowników Dyrektora Generalnego.

Dyrektor E. Figura przedstawiła działania mające uporządkować zawieranie umów o pracę na zastępstwo.

Dyrektor M. Pacuła wyjaśniła przyczynę problemów z zapewnieniem wody dla pracowników i przedstawiła środki, które mają zapobiec ich ponownemu wystąpieniu.

Dyrektor M. Jakubowski odniósł sie do naszych wątpliwości dotyczących niedoborów ochrony fizycznej obiektów Poczty Polskiej w celu ich pełnego wyjaśnienia zostanie nam przedstawiona analiza wykonana przez CZB.

Dyrektor K. Sołśnia omawiał niedobory etatów na stanowiskach eksploatacyjnych w CSP, przekazując Prezydium ciekawą prezentację. Diagnoza dokonana przez kierownictwo Centrum potwierdza braki pracowników na stanowiskach eksploatacyjnych, nieprawidłowości w rozmieszczeniu etatów i w relacjach liczbowych miedzy etatami eksploatacyjnymi, a etatami różnych szczebli zarządzania. Niestety, nie została na razie pokazana droga do poprawy sytuacji. Nie mamy również diagnozy dotyczącej sytuacji etatowej w CUP.

Dyrektor J. Skibniewski przekazał informację o wycofaniu wypowiedzenia dla Koleżanki K. Glińskiej w Częstochowie i o liczbie (w proporcji do liczby członków) telefonów komórkowych proponowanej dla związkowców. Ta ostatnia sprawa wymaga jeszcze doprecyzowania, które powinno być dokonane przed Komisją.
Prezydium wnioskowało o dokładne zanalizowanie sprawy przetargu na usługę doręczania paczek w Gdańsku, naszym zdaniem przetarg ten nie jest zasadny zarówno ze względów organizacyjnych jak i ekonomicznych.

Karta Rabatowa Orlen
 
Webmaster: Sławek  ®2007