Poniedziałek, 28 listopada 2022 r.
Organizacja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność Pracowników Poczty Polskiej
 
Organizacje
Podzakładowe


Humor dnia

Aktualności

Autor: Krystyna Krzyżewska   Data: 2007-06-21
Komunikat Zespołu Problemowego ds. BHP, umundurowania i Straży Pocztowej przy Organizacji Międzyzakładowej NSZZ "Solidarność" Pracowników Poczty
Dotyczy: spotkania z Kierownictwem CUK w Warszawie

W dniu 30-go maja 2007 roku w Warszawie w siedzibie Dyrekcji CUK, odbyło się spotkanie członków Zespołu z kierownictwem CUK w Warszawie.
NSZZ "Solidarność" reprezentowali:
1. Krzysztof Suszek – Przewodniczący
2. Henryka Król
3. Aldona Jaklewicz
4. Jerzy Tucki
5. Artur Górnik [doradca]
6. Mieczysław Chaberski [doradca]
Kierownictwo CUK reprezentowali:
1. Tomasz Rutkowski - Dyrektor CUK
2. Dariusz Kierzkowski - Z- ca Dyrektora CUK
3. Marek Młodzianow – Kierownik Wydziału Ochrony Fizycznej CUK
Tematami spotkania były następujące sprawy:
1. Brak ekwiwalentu za nie wydane sorty mudurowe.
2. Funkcjonowanie Straży Pocztowej w nowej strukturze organizacyjnej Poczty Polskiej.
3. Stan realizacji zakupów interwencyjnych.
4. Pomoc prawna w przypadkach nadzwyczajnych.
5. Przetargi na nowe wzory umundurowania oraz obecność przedstawicieli NSZZ "Solidarność" podczas ich przeprowadzania.
6. Polityka kadrowa [utrata licencji itp.]
7. Szkolenia pracownicze [2006 r. i 2007r.- uwagi i wnioski]

Ad. Pkt. 1
Przedstawiliśmy stanowisko w tej sprawie uważając że pracownicy CUK- Straż Pocztowa zobowiązani do noszenia mundurów powinni zostać objęci wypłatą ekwiwalentu za nie wydane sorty umundurowania tak jak to jest w przypadku odzieży służbowej. Zwróciliśmy także uwagę na pilną potrzebę uregulowania tej kwestii pracowniczej najlepiej wewnątrz Poczty, jeżeli to będzie niemożliwe zostanie skierowany wniosek do Państwowej Inspekcji Pracy.
Dyr. Rutkowski zaznaczył że nie jest stroną w tej sprawie gdyż dotyczy to Dyrektora Generalnego oraz Centrum Infrastruktury.
Ad. Pkt. 2.
Utworzenia nowej struktury należy oczekiwać w III kw. br. Znana jest struktura na poziomie Centrali, struktura regionalna nie jest jeszcze opracowana. Istnieją uzasadnione obawy co do zachowania charakteru biznesowego w ramach nowej struktury [trudno o jakiś optymistyczny komentarz jeśli możliwe roczne oszczędności wskutek reorganizacji mają wynieść 3 mln. zł i 17 etatów dyrektorskich, co jest wartością znikomą w stosunku do potrzeb reformy Naszej Firmy].
Otrzymaliśmy też informacje że oficjalną nazwą pracowników ochrony jest "CUK – Straż Pocztowa".
Ad.Pkt. 3.
Zakupy interwencyjne zostały zrealizowane z wyjątkiem swetrów z uwagi na zmianę producenta.
Istnieje problem z nowo zatrudnionymi pracownikami, docelowo mają oni korzystać z tzw. "rezerwy mundurowej" - obecnie powszechnie stosuje się wobec takich przypadków dobrowolne zbiórki elementów ubioru służbowego wśród pozostałych wartowników.
Ad. Pkt. 4.
W sprawie pomocy prawnej brak jest szczególnych uregulowań wewnątrz CUK- u , można z niej korzystać na ogólnych zasadach jakie przysługują pracownikom Poczty Polskiej .Otrzymaliśmy zapewnienie że ta sprawa będzie omawiana na odprawach z Dyrektorami OR.

Ad. Pkt. 5
W sprawie przetargu na nowy wzór umundurowania służbowego Dyr. Rutkowski zaznaczył że wolałby aby przedstawiciele Zw. Zawodowych byli członkami komisji przetargowej a nie obserwatorami. Z naszej strony usłyszał że o tym zadecyduje Zarząd Naszego Związku.
Ad. Pkt. 6.
W kwestii polityki kadrowej zwróciliśmy uwagę na zagrożenia wynikające dla prac. CUK – Straż Pocztowa którzy mogą utracić z przyczyn zdrowotnych pozwolenie na posługiwanie się służbową bronią palną. Taka przyczyna może stanowić podstawę do wypowiedzenia umowy o pracę "z winy pracownika" [ zapis z porozumienia z 12-go stycznia 2005roku.] Uważamy że należy podjąć takie działania aby zminimalizować takie zagrożenie np. przy prowadzeniu rekrutacji wewnętrznej w innych pionach tacy pracownicy powinni mieć pierwszeństwo [!], lub możliwość pracy dalej w CUK-u ale bez broni przy pilnowaniu baz samochodowych itp. Kierownictwo CUK-u wychodzi naprzeciw naszym oczekiwaniom wymaga to jednak koniecznych ustaleń z ZZl-em, a także na szczeblu lokalnym, przy współudziale Zw. Zawodowych.
Omówiono także występowania przypadków zmiany sposobów ochrony z fizycznej na inne np. monitoring. Każdy konkretny przypadek można wyjaśnić, z tym że kwestie formalne leżą w gestii CZB.
Ad.Pkt. 7.
Kwestia ta wywołała burzliwą dyskusję z uwagi na krytyczną ocenę z naszej strony szkoleń strzeleckich zrealizowanych w 2006 roku i przygotowywanych na 2007 rok. Uwagi dotyczą głównie niewłaściwej organizacji szkoleń i olbrzymich kosztów. W tym roku jak nas zapewniono wybór miejsca i czasu szkolenia ma należeć do Oddziałów Regionalnych. Jednak zapewnienia te spotkały się z naszej strony z pewnymi zastrzeżeniami gdyż jak wynika z posiadanych przez nas informacji przynajmniej w jednym z Oddziałów Regionalnych termin szkolenia został narzucony odgórnie przez Dyrekcję CUK z Warszawy [!] – szkolenia mają się odbyć pod koniec miesiąca czerwca, który jest ostatnim miesiącem okresu rozliczeniowego. Pojawi się problem z rozliczeniem około 600 godzin za szkolenie, za które trzeba oddać wolne lub wypłacić wynagrodzenie za godziny nadliczbowe. Dyrektor Rutkowski kategorycznie zaprzeczył tym informacjom . Nasze wątpliwości dotyczą również takich kwestii jak : zastanawiające pominięcie kadry instruktorskiej [wyszkolonej na koszt Poczty] do udziału w szkoleniach, brak odpowiednich pomieszczeń do przeprowadzenia szkolenia z zakresu interwencji i pierwszej pomocy. Nasze uwagi zostały zignorowane mimo że ostrzegaliśmy Dyr. Rutkowskiego przed zamiarem organizowania szkoleń w salach konferencyjnych i na korytarzach [!] Pomieszczenia te nie są przystosowane do prowadzenia ćwiczeń z użyciem środków przymusu bezpośredniego [!].Taka sytuacja niesie potencjalną groźbę powstania urazów a tym samym ewentualnych spraw przeciw Poczcie z powództwa cywilnego.
Zwróciliśmy uwagę że optymalnym rozwiązaniem byłoby połączenie w jednym dniu szkolenia strzeleckiego ze szkoleniem z interwencji.

INFORMACJE DODATKOWE
- W najbliższych dniach planowane jest spotkanie z kierownictwem Centrum Infrastruktury w Warszawie w sprawach odzieży służbowej, wszystkich zainteresowanych tą tematyką proszę o kontakt ze mną lub z członkami Naszego Zespołu [tel. 0502019942]

Komunikat sporządził
Krzysztof Suszek
Przewodniczący Zespołu.Tygodnik
Solidarność

 
Webmaster: Sławek  ®2007