Czwartek, 26 kwietnia 2018 r.
Organizacja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność Pracowników Poczty Polskiej
 
Organizacje
Podzakładowe


Humor dnia

>>>W wyborach do Rady Nadzorczej Poczty Polskiej SA zagłosuj na naszych kandydatów - Andrzeja Bodzionego i Leszka Gawareckiego <<<

Aktualności

Autor: Sławomir Steltmann   Data: 2012-12-13
Porozumienie podpisane - spór zbiorowy zakończony
W dniu dzisiejszym (13 grudnia 2012 r.) Zespół Negocjacyjny KM NSZZ "Solidarność" Pracowników Poczty Polskiej podpisał z Zarządem PP S.A. porozumienie kończące spór zbiorowy. W wyniku prowadzonego sporu zbiorowego "Solidarność" wywalczyła dla każdego pracownika PP, niezależnie od wielkości zatrudnienia, kwotę 410 zł brutto, wypłacone do 24 grudnia br. (jest to dodatkowe 45 mln. złotych dla pracowników). Pracownicy otrzymają również 3% wzrost wynagrodzenia zasadniczego od 1 grudnia 2012 r. oraz w przypadku wykonania wyniku finansowego za 2012 r. w wysokości 85% (nie jak wcześniej zakładano 95%) na koniec stycznia zostanie wypłacona pracownikom w formie premii dodatkowa kwota 56 mln. złotych.

Ustalenia:

§3.
1. Znajdując się na etapie rokowań sporu zbiorowego Strony doszły do ostatecznego porozumienia i kończą spór zbiorowy dokonując następujących uzgodnień:
a. wynagrodzenie zasadnicze pracowników Poczty Polskiej S.A. objętych Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy wzrośnie ze skutkiem od 1 grudnia 2012r.;
b. wynagrodzenie poszczególnego pracownika Poczty Polskiej S.A. wzrasta o kwotę równą wartości 3% jego wynagrodzenia zasadniczego, należnego mu według stanu na dzień 30 listopada 2012r.;
c. ewentualne przekroczenie progu wynagrodzenia zasadniczego dla danego stanowiska określonego w układzie zbiorowym dla pracowników Poczty Polskiej S.A. nie skutkuje przeszeregowaniem pracownika, ani zmniejszeniem kwoty podwyżki;
d. w kwocie podwyżki, o której mowa w pkt. b, mieści się wzrost wynagrodzenia zasadniczego, a z kwoty tej nie będą pokrywane dodatkowe koszty pracodawcy w postaci tzw. pochodnych składników wynagrodzenia.
2. Pracodawca w terminie do 24 grudnia 2012 r. wypłaci każdemu pracownikowi Poczty Polskiej S.A. nagrodę świąteczną w kwocie 410 zł (słownie: czterysta dziesięć złotych) brutto.
3. Pracodawca oświadcza dodatkowo, że w przypadku wykonania wyniku finansowego brutto założonego w planie na rok 2012r. na poziomie nie niższym niż 85% (przy uwzględnieniu wszelkich wypłat i kosztów - w tym wynikających z niniejszego porozumienia), zostaną uruchomione dodatkowe środki pieniężne z przeznaczeniem na wypłaty premii dla wszystkich pracowników.
4. Wypłata środków, o których mowa w ust. 3 nastąpi z zachowaniem zasad wynagradzania obowiązujących u Pracodawcy.
5. Przy założeniu, że w kwocie środków, o którym mowa w ust. 3, mieszczą się wszelkie koszty Pracodawcy, pula uruchomionych środków będzie wynosić 56 min zł (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów zł).
6. Środki, o których mowa w ust. 3, zostaną uruchomione w terminie do 31 stycznia 2013 r.
7. Wzrost wynagrodzenia wskazany w ust. 1 oraz nagroda świąteczna wskazana w ust. 2 nie obejmuje Członków Zarządu i Głównego Księgowego Poczty Polskiej.

Pełna treść porozumienia do pobrania - tutaj


Sonda
Czy w Twoim miejscu pracy (czytaj: Poczta Polska SA) stosowany jest wobec Ciebie mobbing ze strony przełożonych? 
Webmaster: Sławek  ®2007