Sobota, 20 lipca 2024 r.
Organizacja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność Pracowników Poczty Polskiej
 
Organizacje
Podzakładowe


Humor dnia

Aktualności

Autor: Bogumił Nowicki   Data: 2007-07-10
Informacja Przewodniczącego
W ciągu ostatnich kilkunastu dni odebrałem sporo telefonów od wielu Koleżanek i Kolegów z naszej Organizacji, oczekujących mojej opinii i odniesienia się do wydarzeń dziejących się w Związku, PP, Sejmie i w naszym otoczeniu. Postanowiłem sumę tych rozmów zebrać w krótkich notatkach, które mogą przybliżyć te wydarzenia osobom, z którymi nie rozmawiałem, a wcześniejszym moim rozmówcom pozwoli usystematyzować wnioski. W pierwszym rzędzie zajmę się sporem zbiorowym.
„Solidarność” pocztowa pozostaje w wielowątkowym sporze z pracodawcą, najbardziej eksponowanym elementem tego sporu jest oczekiwanie wzrostu płac. Podczas ostatnich rozmów z Dyrektorem Generalnym doszliśmy do wniosku, że zamiast postępu w rozmowach mamy do czynienia z oddalaniem sie od rozsądnego uzgodnienia stanowisk. Stanowisko DG przyczyniło się do przyjęcia przez Komisję Zakładową na posiedzeniu 28. 06. 07 decyzji o strajku generalnym we wrześniu.
Zdajemy sobie sprawę z tego, że jest to ostateczność, ale wielokrotnie spotkaliśmy się ze strony pracodawcy z tezą, że „osiągnęliśmy ścianę”, negocjacje trwały od listopada ubiegłego roku, a wzrost płac ustalony decyzją DG był w naszym odczuciu znikomy. Z postulowanego przez nas wzrostu funduszu płac, dającego możliwość wzrostu średniej płacy podstawowej o 150zł. pracodawca uruchomił swoją decyzją zaledwie ok. 50% środków finansowych, a znany już nam sposób podziału był niezadowalający.
Komisja Zakładowa określiła termin strajku na tydzień po manifestacji, organizowanej przez nasz związek przeciw obecnemu projektowi ustawy o komercjalizacji Poczty Polskiej. Manifestacja jest zaplanowana na godzinę 12.00, 23 sierpnia pod Sejmem RP. Mimo, że temat manifestacji i płace nie są ze sobą bezpośrednio związane, to Komisja uznała, że należy te dwie sprawy połączyć ponieważ są przykładami złego traktowania pracowników PP i manifestacja będzie dobitnym sygnałem podjęcia ostatnich przygotowań do strajku. Mamy nadzieję, że waga problemu i przede wszystkim interes pracowników PP spowoduje, że zarówno Komisje Podzakładowe ale także wszyscy pracownicy podejdą do tego zadania (manifestacji) bardzo poważnie. Sprawą komercjalizacji, potencjalnej prywatyzacji, oraz liberalizacji zajmę się w następnym tekście, teraz wróćmy do sporu zbiorowego.
Dla członków „Solidarności” przewodnikiem w ich działaniach jest Statut Związku, przypominam o tym dlatego, że pojawiają się ostatnio wahania co należy robić, gdy pojawiają się spontaniczne odruchy protestu przeciw aktualnej sytuacji płacowej i organizacyjnej w PP i lokalnie zaczynają być wykonywane radykalne działania. Przytoczę niżej kilka zapisów ze statutu.
Zapisy, na które ja zwróciłem uwagę, zaznaczam kursywą.

„ § 15 Członek Związku jest zobowiązany:
1. przestrzegać postanowień Statutu i uchwał władz Związku oraz regularnie płacić składki członkowskie,
2. brać udział w życiu związkowym,
3. uczestniczyć w zebraniach w jednostkach organizacyjnych Związku, do których należy oraz w posiedzeniach władz Związku, do których został wybrany, a w szczególności w zebraniach sprawozdawczo-wyborczych,
4. solidarnie uczestniczyć w akcjach podejmowanych przez Związek i powstrzymywać się od nieakceptowanego przez Związek udziału w akcjach organizowanych przez inne związki zawodowe,
5. nie podejmować czynów, które naruszają dobre imię Związku.


§ 79 Akcje protestacyjne
Akcja protestacyjna może być zorganizowana przez Komisję Krajową, zarząd regionu, radę krajowego sekretariatu branżowego lub radę krajowej sekcji branżowej w uzgodnieniu z właściwą radą krajowego sekretariatu branżowego, a także przez zakładową komisję koordynacyjną, komisję zakładową lub międzyzakładową, stosownie do swoich kompetencji określonych w postanowieniach ust. 2-5.
1. Komisja Krajowa organizuje akcje protestacyjne w sprawach przekraczających zakres działania jednego regionu lub jednego krajowego sekretariatu branżowego oraz udziela zgody na organizację akcji protestacyjnych organizowanych przez zakładowe komisje koordynacyjne.
2. Zarząd regionu organizuje akcje protestacyjne w obszarze swego działania w sprawach przekraczających zakres działania jednej organizacji zakładowej lub międzyzakładowej, a ponadto ma prawo udzielić zgody na zorganizowanie akcji protestacyjnej poza terenem zakładu pracy.
3. Rada krajowego sekretariatu branżowego i rada krajowej sekcji branżowej organizuje akcje protestacyjne w sprawach dotyczących danej branży.
4. Komisja zakładowa lub międzyzakładowa organizuje akcję protestacyjną w sprawach dotyczących zakładu lub zakładów objętych jej działalnością.”

W szczególności zachęcam do lektury § 82 , 83 i 84 dotyczących strajku, oraz §76 p.3, dotyczącego współpracy z innymi związkami (linka do Statutu http://www.solidarnosc.org.pl/statut/index.htm).
Po przeczytaniu zapisów statutowych, przypuszczam, że nikt nie będzie miał wątpliwości do strony formalnej działań podejmowanych przez członków naszego Związku w różnych miejscach kraju. Druga sprawa, na ile udaje się nam naszym postępowaniem wzmocnić ducha wewnątrz „Solidarności”, zachęcić pracowników Poczty do wspierania naszych akcji, a także na ile pozyskujemy obywateli dla wspierania naszych starań wewnątrz Poczty i w Parlamencie RP.
Zakończyłem pytaniem, ale wiem, że lepsza jest odpowiedź znaleziona własnym przemysłem niż podawana apodyktycznie, zatem jeszcze jedno pytanie, jak wpłynie na nasza sytuację zmiana sytuacji politycznej z jaką mamy do czynienia.
Za dwa dni postaram się zgodnie ze wcześniejszą obietnicą, zwięźle odnieść do sprawy komercjalizacji.
Karta Rabatowa Orlen
 
Webmaster: Sławek  ®2007