Sobota, 20 lipca 2024 r.
Organizacja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność Pracowników Poczty Polskiej
 
Organizacje
Podzakładowe


Humor dnia

Okiem pracownika

W dziale tym zamieszczamy wybrane artykuły i informacje nadesłane do nas od pracowników Poczty Polskiej S.A. na mail kontakt@solidarnosc-poczta.pl


Autor: mal   Data: 2014-01-26
Przesyłka sądowa do odbioru w kiosku - dlaczego? Cz. 2
I nastał dzień 22.11.2013r., kiedy to Centrum Zakupów dla Sądownictwa rozstrzyga przetarg wybierając ofertę PGP a nie Poczty Polskiej. Oczywiście Centrum Zakupów dla Sądownictwa wcześniej zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej wykreśla z zamówienia zapis, że "Zamawiający wymaga, aby zgodnie z art. 17 ustawy z dn. 23 listopada 2012 roku Prawo Pocztowe (Dz.U. z 2012 r. poz. 1529) potwierdzenie nadania wydane przez placówkę operatora miało moc dokumentu urzędowego". Czyli, że zgodnie z art. 244 § 1 k.p.c. dokumenty urzędowe, sporządzone w przepisanej formie przez powołane do tego organy władzy publicznej i inne organy państwowe w zakresie ich działania, stanowią dowód tego, co zostało w nich urzędowo zaświadczone. Takimi dokumentami są dokumenty pocztowe wystawiane przez Pocztę Polską S.A. (art. 17 ustawy z dnia 29 grudnia 2012 r. prawo pocztowe, Dz. U. Nr 1529; zob. również postanowienie SN z dnia 28 września 2005 r., sygn. akt I CZ 101/05, postanowienie SN z dnia 30 kwietnia 1998 r., sygn. akt III CZ 51/98, czy wyrok NSA z dnia 26 kwietnia 2007, sygn. akt II FSK 627/06; II FSK 628/06), które potwierdzają, że w danej dacie nastąpił odbiór, w danej dacie nastąpiło awizowanie i od niego był liczony termin do odbioru, z upływem którego pismo było uważane za doręczone. Tak więc Krajowa Izba Odwoławcza w trzyosobowym składzie, któremu przewodniczył Prezes Krajowej Izby Odwoławczej Paweł Trojan, orzekła (sygn. akt KIO 2184/13), że żaden sąd i prokuratura w Polsce nie może się domagać by dowód nadania przesyłek poleconych, nadawanych przez sąd lub prokuraturę, był wystawiany z mocą urzędową co też oznacza niestety czy tego KIO chciało czy nie, że: Dokumenty wystawiane przez Polską Grupę Pocztową S.A. są natomiast dokumentami prywatnymi. Zgodnie natomiast z art. 245 k.p.c. Dokument prywatny stanowi dowód tego, że osoba, która go podpisała, złożyła oświadczenie zawarte w dokumencie. Pół biedy więc, jeżeli pismo zostanie przez adresata odebrane, gdyż dokument PGP S.A. będzie stanowił dowód tego, że adresat złożył oświadczenie o odbiorze przesyłki. Nowy system kładzie natomiast na łopatki cały system doręczenia zastępczego. Z awiza wypisanego przez doręczyciela PGP S.A. wynika tylko, że ten doręczyciel złożył oświadczenie o wystawieniu w tym dniu awiza - nie stanowi natomiast dowodu na to, że awizo w tym dniu zostało rzeczywiście wystawione. Genialny przepis dla osób, które chcą uniknąć odpowiedzialności cywilnej - wystarczy nie odbierać korespondencji i zaprzeczyć, aby w danym dniu było wystawione awizo albo temu, że jakiekolwiek awizo zostało wystawione, a na dokładkę poprzeć to zeznaniami domowników, że w konkretnym okresie nic nie było do skrzynki wrzucane, skrzynka była sprawdzana codziennie i była pusta. Trzeba będzie albo wznawiać postępowania, albo przywracać terminy, którym strona "uchybiła". Obstrukcja procesu - całkowita! (za: http://palestrapolska.wordpress.com/2014/01/19/ue-nie-wymusila-pgp/) Centrum Zakupów dla Sądownictwa wybiera ofertę PGP z uwagi na niższą cenę (Pocztę Polską - wartość 581 mln zł) a PGP (496 mln zł) - różnica w ofertach 85 mln zł na naszą nie korzyść.- Ale "Poczta Polska w przetargu na świadczenie usług pocztowych związana była sztywną i z góry znaną ceną na swoje usługi (cóż to za fenomenalny układ, gdy o wygranej decyduje cena, a główny gracz ma związane ręce i odsłonięte karty)." (lepiej tego nie da się napisać - za:: http://adwokatura.pl/wp-content/uploads/2014/01/rzeczpospolita_rzecz_o_prawie_2014_01_15_noworoczny_spektakl_pocztowy__jpg_p_1.jpg) Przecież mamy wolny rynek! Proszę też pamiętać, że prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej jeszcze w 2012 r. zgłosił sprzeciw wobec regulaminu powszechnej usługi pocztowej Poczty Polskiej w zakresie taryf specjalnych, co tym bardziej wpłynęło na ofertę. W ofercie Poczta Polska dała usługę, gdzie doręczenie przesyłki sądowej musi być następnego dnia po jej nadaniu, do rąk własnych adresata, bezbłędnie, z najwyższą starannością. Bo przecież od terminowości i jakości doręczenia sądówek zależą ludzkie losy oraz postępowania sądowe. W ofercie było doręczanie akt sądowych (to też przesyłki), z doręczeniem przesyłki z klauzula tajności też nie byłoby problemu, a szybkie rozpatrzenie skargi lub reklamacji - to standard, o zachowaniu tajemnicy korespondencji nie wspominając. I to co najważniejsze dla Nas (Poczty Polskiej) i dla Sądów (a w zasadzie dla Ministerstwa Sprawiedliwości), że tradycyjny formularz zwrotnego potwierdzenia odbioru podpisywanego przez odbiorcę korespondencji sądowej miał zostać zastąpiony jego wersją elektroniczną. Ministerstwo Sprawiedliwości przeprowadziło już testy nad oprogramowaniem z Pocztą Polską S.A. I to byłoby to - a więc taniej i szybciej. Daliśmy ofertę oparta o standard terminowości i jakości doręczenia ale być może:

..... kwestia KOMU doręczyć jakby trzeciorzędna

(źródło: http://palestrapolska.wordpress.com/2014/01/22/adresat-upolowany-125-listow-w-1-dzien-od-pgp/)

P.S.
Ciąg dalszy nastąpi... a teraz Resort prosi adwokatów o kierowanie uwag i zastrzeżeń związanych z doręczaniem poczty do kancelarii na adres: press@nra.pl do 1 lutego 2014 r. Zebrane informacje przekazane mają być Ministrowi Sprawiedliwości.

Karta Rabatowa Orlen
 
Webmaster: Sławek  ®2007