Sobota, 4 grudnia 2021 r.
Organizacja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność Pracowników Poczty Polskiej
 
Organizacje
Podzakładowe


Humor dnia

Aktualności

Autor: Intranet PP   Data: 2021-02-09
Zarząd ograniczy przewidywaną skalę zwolnień pracowników
Poczta Polska rozpoczęła procedurę zmierzającą do redukcji zatrudnienia o nie więcej niż 2 tys. osób. Plan ograniczenia liczby etatów zawarty w dotychczas obowiązującej Strategii Poczty Polskiej, zakładał cięcia na poziomie kilkunastu tysięcy miejsc pracy. Strategia ta przyjęta była w styczniu ubiegłego roku, jeszcze przed epidemią. Dzięki działaniom zaradczym podjętym w 2020 r., w tym realizacji PDO, możliwe jest znaczne zmniejszenie liczby osób, które mogą być objęte zwolnieniami grupowymi.

Zarząd Spółki poinformował organizacje związkowe, o zamiarze przeprowadzenia w Poczcie Polskiej grupowego zwolnienia na podstawie art. 2. Ust. 6 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (t. jedn. Dz.U. 2018, poz. 1969 z późn. zm.). Informacje dotyczące planów Spółki w obszarze zatrudnienia - zgodnie z ww. przepisami - przekazane zostały także do powiatowych urzędów pracy w całej Polsce.

Zamierzone grupowe zwolnienia spowodowane są przede wszystkim przyczynami ekonomicznymi, tj. spadkiem przychodów Poczty Polskiej. Spółka od wielu lat funkcjonuje w wymagającym otoczeniu rynkowym, a postępująca cyfryzacja komunikacji (e-substytucja) powoduje, że od wielu lat maleje liczba nadawanych przesyłek listowych. Zgodnie z danymi zawartymi w raporcie UKE o stanie rynku pocztowego za 2019 rok, dostarczono ich aż o 9,2% mniej w stosunku do 2018 r. Plan na 2020 r. zakładał wzrost poziomu przychodów, tymczasem Poczta Polska bardzo mocno odczuła skutki panującej epidemii. W efekcie przychody ze sprzedaży usług listowych i reklamowych w 2020 r. były o 9,5% niższe od planowanych oraz o 5,8% niższe od przychodów osiągniętych w 2019 r.

Spółka musi dostosować poziom zatrudnienia do skali prowadzonych działań biznesowych na zmniejszającym się rynku usług listowych oraz przy silnej konkurencji na rynku usług kurierskich i paczkowych. Obecny rok będzie kolejnym okresem silnego spadku wolumenu listów. To pochodna e-substytucji, a przychody z usług listowych i reklamowych odpowiadają za około 63% przychodów. Brak działań, w połączeniu z negatywnymi dla Poczty tendencjami rynkowymi, mógłby zagrozić stabilności finansowej Spółki.

Będąc świadomym tego zagrożenia, w celu zapewnienia stabilnej sytuacji finansowej Spółki, Zarząd Poczty Polskiej podjął decyzję o uruchomieniu w IV kw. 2020 r. Programu Dobrowolnych Odejść (PDO), który dedykowany był przede wszystkim osobom zatrudnionym w szeroko rozumianej administracji oraz osobom, które mają dodatkowe źródło utrzymania lub nabyły już uprawnienia do świadczeń emerytalnych. Odchodzącym pracownikom zaoferowano atrakcyjne warunki finansowe, odprawy mogły wynieść nawet dziewięciokrotność wynagrodzenia. Efekty tego Programu są jednak niewystarczające do zbilansowania sytuacji finansowej Spółki w 2021 roku.

Obecny Zarząd w II połowie 2020 r. podjął szereg działań, których celem była poprawa sytuacji ekonomicznej Spółki. W IV kwartale 2020 roku Zarząd podjął decyzję o uruchomieniu wspomnianego wyżej Programu Dobrowolnych Odejść, w ramach którego do 31 grudnia 2020 roku nastąpiło rozwiązanie umów o pracę na poziomie około 3 tys. etatów. Dzięki powyższym inicjatywom skala dalszej redukcji zatrudnienia w ramach grupowego zwolnienia została zminimalizowana do 2000 etatów w 2021 r. To jedyna planowana tura zwolnień grupowych, która pozwoli na zachowanie pozostałych miejsc pracy mimo trudnej sytuacji finansowej Spółki.

Źródło: intranet.poczta-polska.plTygodnik
Solidarność

 
Webmaster: Sławek  ®2007