Niedziela, 14 kwietnia 2024 r.
Organizacja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność Pracowników Poczty Polskiej
 
Organizacje
Podzakładowe


Humor dnia

Aktualności

Autor: Janusz Szabowski   Data: 2007-04-17
INFORMACJA o wyborach w Krajowym Sekretariacie Łączności
W dniu 28 lutego br., zgodnie z dyspozycją Krajowej Komisji Wyborczej (Uchwała nr 15/06 z dnia 21 listopada 2006r.), w Gdańsku, odbył się Kongres Krajowego Sekretariatu Łączności NSZZ "Solidarność", w celu dokonania wyboru władz wykonawczej i kontrolnej, na czas obecnej kadencji tj. do 2010 roku. Tym samym zakończył się okres zamieszania w naszej najwyższej strukturze branżowej, spowodowany głównie zmianami w strukturze Związku funkcjonującej w przedsiębiorstwie Poczta Polska.
Obecnie, zgodnie z zapisami znowelizowanego Statutu NSZZ "Solidarność", Krajowy Sekretariat Łączności jest zrzeszeniem dwóch podmiotów:
- Sekcji Krajowej Pracowników Telekomunikacji,
- Organizacji Międzyzakładowej Pracowników Poczty.
Za pośrednictwem tych jednostek organizacyjnych Sekretariat zrzesza i reprezentuje 21.813 członków "Solidarności" zatrudnionych w tej branży.
W obecnej kadencji najwyższa władza stanowiąca Sekretariatu, czyli Kongres, liczy 45 osób, w tym 13 delegatów reprezentujących obszar telekomunikacyjny i 32 delegatów z obszaru pocztowego. Kierując się zasadą proporcjonalności oraz mając na uwadze dobrą i harmonijną współpracę pomiędzy oboma obszarami działalności postanowiono, że Rada Sekretariatu liczyć będzie 16 osób (Przewodniczący i 15 członków), a Komisja Rewizyjna 8 osób. Następnie, zgodnie z ordynacją wyborcza NSZZ "Solidarność", pod nadzorem Wojciecha Zimowskiego (członek Krajowej Komisji Wyborczej) oraz w obecności gości Kongresu, z Kol. Jerzym Langerem, Wiceprzewodniczącym Komisji Krajowej, dokonano wyboru władz wykonawczej i kontrolnej. I tak:

1. Przewodniczącym Krajowego Sekretariatu Łączności został Bogumił Nowicki – Poczta

2. W skład Rady, oprócz Przewodniczącego, weszli:

- Elżbieta Pacuła – Przewodnicząca SKPT (na mocy przepisów ordynacji wyborczej i Regulaminu SŁ),
- Lidia Goss – Poczta,
- Stanisław Kiezik – Telekomunikacja,
- Wanda Kociołek - Poczta,
- Wojciech Korytowski – Telekomunikacja
- Kazimierz Kuźniak – Poczta
- Wiesława Mażarska - Poczta
- Andrzej Piekarz – Poczta,
- Andrzej Radecki - Poczta
- Tomasz Rosiak – Telekomunikacja,
- Waldemar Stawski – Telekomunikacja,
- Janusz Szabowski – Poczta,
- Piotr Wartenberg – Poczta,
- Hanna Wiechowska – Telekomunikacja,
- Ewa Zaporowska – Poczta,

3. Do Komisji Rewizyjnej wybrani zostali:
- Zenon Borowski – Poczta,
- Marek Madrzyk – Telekomunikacja,
- Krystyna Słomka - Telekomunikacja,
- Piotr Szymański – Telekomunikacja,
- Adam Warpas – Poczta,
- Krzysztof Wąsowski – Poczta,
- Jacek Zieliński – Poczta,
- Ryszard Zielonka – Telekomunikacja.

Kongres dokonał też niezbędnych korekt w Regulaminie Sekretariatu , w związku z uchwalonymi ostatnio zmianami w Statucie NSZZ "Solidarność".


Kolejnym krokiem było ukonstytuowanie się władzy wykonawczej i władzy kontrolnej, na posiedzeniach Rady SŁ i Komisji Rewizyjnej SŁ, które odbyły się w Warszawie, w dniu 3 kwietnia br. w wyniku odpowiedniej procedury rada powołała 5 osobowe Prezydium, które tworzą:
1. Bogumił Nowicki – Przewodniczący,
2. Elżbieta Pacuła - Wiceprzewodnicząca,
3. Janusz Szabowski – Wiceprzewodniczący,
4. Andrzej Radecki – Sekretarz,
5. Tomasz Rosiak – Skarbnik.

Powołano również osoby do funkcji koordynatorów poszczególnych obszarów działania Sekretariatu:
1. Fundusz wspierania statutowych zadań Związku – Janusz Szabowski.
2. Współpraca międzynarodowa – Wiesława Mażarska, Stanisław Kiezik.
3. Obszar szkoleń związkowych – Waldemar Stawski, Piotr Wartenberg.
4. Rozwój Związku, pozyskiwanie członków – Lidia Goss, Hanna Wiechowska.
5. Pozyskiwanie środków, projekty UE – Wojciech Korytowski.

Rada Sekretariatu Łączności przyjęła budżet na 2007 rok oraz Stanowisko ws. komercjalizacji ppup Poczta Polska sprzeciwiające się przeprowadzeniu tego procesu w oparciu o rozwiązania prawne zapisane w rządowym projekcie ustawy szczególnej.


Komisja Rewizyjna na swoim pierwszym posiedzeniu dokonała wyboru osób funkcyjnych:
1. Marek Mądrzyk – Przewodniczący,
2. Zenon Borowski – Wiceprzewodniczący,
3. Krzysztof Wąsowski – Sekretarz.

Karta Rabatowa Orlen
 
Webmaster: Sławek  ®2007