Piątek, 23 lutego 2024 r.
Organizacja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność Pracowników Poczty Polskiej
 
Organizacje
Podzakładowe


Humor dnia

Aktualności

Autor: Krystyna Krzyżewska   Data: 2007-01-31
Posiedzenie Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" Prac. Poczty Polskiej
W dniu 30.01.2007 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" Prac. Poczty Polskiej.
Porządek obrad:

 1. Zmiany w Prezydium

 2. Sprawozdanie z prac Prezydium (od ostatniej KM)

 3. Referendum strajkowe

 4. Kongres Sekretariatu Łączności

 5. Budżet, przyjęcie, rozliczenie za 2006 rok, prezentacja założeń na 2007 rok

 6. Relacje z pracodawcą i partnerami związkowymi


  • porozumienie z dnia 12 stycznia 2005 roku (aneks)

  • porozumienie z dnia 13 grudnia 2006 roku (ocena)

  • pakiet socjalny

  • projekty regulaminów i dokumenty przedstawione przez pracodawcę (ZFŚS, premiowania, posiłki profilaktyczne)

  • Rada Pracowników


 7. Sprawy różne


Ad 1.

Na wniosek przewodniczącego w wyniku tajnego głosowania z prezydium odwołano następujące osoby

 1. Kazimierz Kuźniak

 2. Lech Pastuszka

 3. Jerzy Raciborski

 4. Andrzej Stępień

 5. Krzysztof Strzałka

 6. Krystyna Taranowska


Na wniosek przewodniczącego w wyniku tajnego głosowania do prezydium powołano Janusza Szabowskiego i będzie pełnił funkcję wiceprzewodniczącego MOZ.


Ad 2.

Sekretarz złożył sprawozdanie z prac Prezydium od Posiedzenia ostatniej KM, posiedzenia Prezydium odbyły się trzy głównymi tematami były sprawy sporu zbiorowego i referendum.


Ad 3.

W. Gutowski przedstawił wykonanie uchwały o przeprowadzeniu referendum wśród załogi PP.


Ad 4.

Przedstawiono obecny stan prawny w/s zwołania Kongresu Sekretariatu Łączności w najbliższym czasie powinny zapaść decyzje co do terminu jego zwołania.


Ad 5.

Skarbnik przedstawił rozliczenie budżetu za 2006 rok - przyjęty w głosowaniu większością głosów.


Zaprezentowano założenia budżetowe na 2007 rok przyjęto też uchwałę, że uchwalenie budżetu musi nastąpić do 31 marca 2007 roku.


Ad 6

MOZ NSZZ "Solidarność" we wrześniu 2006 roku podpisała aneks do porozumienia z dnia 12 stycznia 2005 roku, obecnie przedstawiony projekt aneksu jest dla nas nie do przyjęcia, możemy podpisać przedłużenie działania podpisanego już aneksu na następne 3 miesiące lub aneks dalej idący w zapisach.

A. Warpas zrelacjonował spotkanie z Dyrektorem Generalnym Poczty Polskiej z centralami związkowymi, spotkanie dotyczyło oceny realizacji porozumienia z dnia 13 grudnia 2006 roku, ponieważ "S" nie podpisała tego porozumienia w spotkaniu uczestniczyliśmy jako obserwatorzy.

Komisja Zakładowa uznała, że nowy projekt Pakietu Socjalnego przedstawiony przez Dyrektora Generalnego należy odrzucić w całości i kontynuować rozmowy nad poprzednim tekstem pakietu, który był już uzgodniony w wielu punktach.

Komisja Zakładowa, również uznała, że projekt Regulaminu Premiowania należy odrzucić w całości, propozycje w/s wydawania posiłków profilaktycznych są dla "S" nie do przyjęcia, wszystkie uwagi w tej sprawie należy składać na piśmie do koordynatorów poszczególnych zespołów.

Przedstawiono zaawansowanie w sprawie ukonstytuowania się Rady Pracowników w której skład wchodzą przedstawiciele reprezentatywnych organizacji związkowych "S" reprezentuje trzech przedstawicieli Związek Pracowników Poczty czterech.


Ad 7.

Przedstawiony został projekt połączenia CUP z Centrum Logistyki na najbliższym posiedzeniu prezydium zostanie przedstawione stanowisko w tej sprawie wypracowane przez Zespół ds. Transportu.

MOZ poparła starania Organizacji Podzakładowej w Kędzierzynie Koźlu o u tworzeniu ORJ Sieci Pocztowej.

Zostało jednogłośnie przyjęte stanowisko w/s weryfikacji kadry kierowniczej pod kątem współpracy ze służbami specjalnymi PRL.

Data następnego spotkania MOZ zostanie ustalona na najbliższym posiedzeniu prezydium
Karta Rabatowa Orlen
 
Webmaster: Sławek  ®2007