Niedziela, 14 kwietnia 2024 r.
Organizacja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność Pracowników Poczty Polskiej
 
Organizacje
Podzakładowe


Humor dnia

Aktualności

Autor: Adam Warpas   Data: 2007-05-11
Informacja dla organizacji związkowych na temat wyboru ławników
Zgodnie z art. 162 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych DzU z 2001 r. Nr 98 poz. 1070 ze zm. organizacje związkowe mają prawo zgłaszania kandydatów na ławników. W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2007 r. czteroletniej kadencji dotychczasowych ławników zgłoszenie należy złożyć w terminie do dnia 30 czerwca br. Karta zgłoszenia stanowi załącznik do niniejszej informacji. Wzór karty zgłoszenia udostępnia się również nieodpłatnie w budynkach organów gmin, a ponadto jest dostępny na stronach oznaczonych www.ms.gov.pl

Zgłoszenie kandydata na ławnika składa się do rady gminy, na obszarze której kandydat jest zatrudniony lub zamieszkuje.

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 2. jest nieskazitelnego charakteru,
 3. ukończył 30 lat,
 4. jest zatrudniony lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
 5. nie przekroczył 70 lat,
 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Ławnikami nie mogą być:

 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy,
 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy,
 6. duchowni,
 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
 8. funkcjonariusze Służby Więziennej,
 9. radni gminy, której rada dokonuje wyboru ławników.
Do karty kandydata należy załączyć:

 1. 3 aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
 2. informację z Krajowego Rejestru Karnego;
 3. oświadczenie, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;
 4. zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.

Zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają powyższych wymogów pozostawia się bez biegu.

Wybory ławników odbywają się najpóźniej w październiku roku kalendarzowego, w którym upływa kadencja dotychczasowych ławników. Listę wybranych ławników wraz z dotyczącymi ich danymi rady gmin, które dokonały ich wyboru, przesyłają prezesom właściwych sądów, najpóźniej do końca października. Spośród ławników znajdujących się na tej liście rady gmin wskazują ławników wybranych do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy. Prezes sądu wręcza ławnikom zawiadomienie o wyborze i odbiera od nich ślubowanie według roty ustalonej dla sędziów, z odpowiednią zmianą. Po odebraniu ślubowania prezes sądu wpisuje ławnika na listę ławników, którzy mogą być wyznaczani do orzekania, i wydaje mu legitymację.


Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych DzU z 2001 r. Nr 98 poz. 1070 ze zm.; Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 15 marca 2006 r. w sprawie szczegółowego trybu zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia DzU z 2006 r. Nr 50 poz. 370.

[Karta zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego]
Karta Rabatowa Orlen
 
Webmaster: Sławek  ®2007