Poniedziałek, 4 grudnia 2023 r.
Organizacja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność Pracowników Poczty Polskiej
 
Organizacje
Podzakładowe


Humor dnia

Okiem pracownika

W dziale tym zamieszczamy wybrane artykuły i informacje nadesłane do nas od pracowników Poczty Polskiej S.A. na mail kontakt@solidarnosc-poczta.pl


Autor: mal   Data: 2014-01-14
Przesyłka sądowa do odbioru w kiosku - dlaczego? Cz. 1
Dnia 31.08.2013 r. w Dzienniku Urzędowym UE zostaje opublikowane ogłoszenie Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej o przetargu: "Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych". A już w dniu 10 września 2013r. InPost wnosi odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej co do treści ogłoszenia i postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia kwestionując m.in. zapis: "Zamawiający wymaga, aby zgodnie z art. 17 ustawy z dn. 23 listopada 2012 roku Prawo Pocztowe (Dz.U. z 2012 r. poz. 1529) potwierdzenie nadania wydane przez placówkę operatora miało moc dokumentu urzędowego" i wymóg posiadania placówek pocztowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji. Krajowa Izba Odwoławcza w trzyosobowym składzie, któremu przewodniczył Prezes Krajowej Izby Odwoławczej Paweł Trojan, orzekła w dniu 7 października 2013 r. (sygn. akt KIO 2184/13), że żaden sąd i prokuratura w Polsce nie może się domagać by dowód nadania przesyłek poleconych, nadawanych przez sąd lub prokuraturę, był wystawiany z mocą urzędową (czyli, że dowód nadania przesyłek poleconych ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru nadanych przez Sądy nie musi być wystawiany z mocą urzędową stempla pocztowego). "Sądy" poszły w tej istotnej dla siebie sprawie od razu do Sądu ale rozprawa się nie odbyła, ponieważ InPost wniósł o zmianę składu sędziowskiego. Rozprawa ta nie odbyła się do dnia dzisiejszego. Należy nadmienić, że dla tego orzeczenia w sprawie art. 17 ustawy z dn. 23 listopada 2012 roku Prawo Pocztowe (Dz.U. z 2012 r. poz. 1529): potwierdzenie nadania wydane przez placówkę operatora miało moc dokumentu urzędowego są wyroki Krajowej Izby Odwoławczej z uzasadnieniem zupełnie odmiennym m.in. dot. Straży Miejskiej Miasta Warszawy (KIO 1550/13) i to z 17 lipca 2013 roku (to dla Straży Miejskiej jest ważna sprawa tzw. urzedowość a dla Sądów i Prokuratury nie??). Jest też orzecznictwo Sądu Najwyższego potwierdzające moc urzędową potwierdzenia odbioru (zgodnie z opinią Linklaters: postanowienie SN z dnia 23 marca 2011, V CZ 123/10 (LEX nr 785895); postanowienie SN z dnia 15 listopada 2002, V CZ 140/02 (LEX nr 57239); postanowienie SN z dnia 2 lutego 2001, IV CZ 104/00 (LEX nr 548823); postanowienie SN z dnia 28 kwietnia 2004, V CZ 33/04 (LEX nr 585912); postanowienie SN z dnia 17 grudnia 1999 r., II CZ 147/99. Bardzo to ciekawe, tym bardziej, że Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej zwraca w dniu 9 stycznia 2014r. Wszystkim Państwu (Obywatelom) ?uwagę, iż dokonana zmiana operatora pocztowego nie zwalnia prokuratorów biorących udział na prawach strony w różnego rodzaju postępowaniach (z wyjątkiem postępowań karnych) od obowiązku nadawania przesyłek pocztowych przez ?wyznaczonego? operatora pocztowego , pod rygorem niedotrzymana terminu procesowego w tego typu sprawach? i, że .. "może dojść do szeregu błędów w nadawaniu przesyłek przez obywateli, którzy odbierając przesyłki u nowego operatora, za jego pośrednictwem skierują odpowiedź do sądu lub prokuratury i narażą się na niedochowanie terminu procesowego z uwagi na pominięcie Poczty Polskiej SA jako operatora wyznaczonego" . A zatem ten ?wyrok?, który wydała Krajowa Izba Odwoławcza pod przewodnictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej Pawła Trojana w dniu 7 października 2013 r. (sygn. akt KIO 2184/13) doprowadził do podpisania umowy przez PGP z Centrum Zakupów dla Sądownictwa i "wykluczył" nas - Pocztę Polską S.A. Ten "Wyrok" KIO nie zmienił obowiązujących dla wszystkich obywateli i instytucji zapisów art.17 Prawa Pocztowego uchwalonego przez Sejm i popisanego przez Prezydenta RP mówiącego, że potwierdzenie nadania przesyłki rejestrowanej lub przekazu pocztowego wydane przez placówkę pocztową operatora wyznaczonego ma moc dokumentu urzędowego (dotyczy to też mocy urzędowej zwrotnego potwierdzenia odbioru - orzecznictwo Sądu Najwyższego, co należy uświadamiać obywatelom RP otrzymujących przesyłki sądowe ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru).

Karta Rabatowa Orlen
 
Webmaster: Sławek  ®2007